آزمون صلاحیت بالینی(OSCI)

درباره آزمون

در چهل و ششمین نشست شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در تاریخ 14 آبان 90 موضوع برگزاری آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی مطرح شد و اجرای آن به پایان برنامه پنجم توسعه (سال 1394) و پس از تحقق زمینه های اجرایی لازم موکول گردید. همچنین بر اساس مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، داوطلبان آزمون دستیاری تخصصی پزشکی در سال 1395 که از بهمن 1394 و بعد از آن فارغ التحصیل می شوند، بایستی علاوه بر سایر ضوابط و مدارک لازم، گواهی موفقیت در آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره را نیز ارائه نمایند.

این آزمون به صورت آسکی برگزار می شود و قرار است فعلاً ایستگاه ها و سناریوها بصورت متمرکز از طرف وزارت بهداشت، طراحی و در اختیار مراکز برگزار کننده آزمون قرار بگیرد.

 

آیین نامه

آیین نامه آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی

ماده 1: با استناد به مصوبه دومین نشست شورای آموزش پزشکی عمومی مورخ 27/3/1387 لازم است علاوه بر امتحانات و ارزیابی های پایان بخش های بالینی، در پایان مرحله کارورزی آزمون مهارتهای بالینی انجام شود. هدف این ارزیابی تعیین توانمندی بالینی دانش آموختگان دوره دکترای عمومی رشته پزشکی می باشد.

ماده 2: آزمون مهارتهای عملی بالینی به روش آزمون ساختارمند عینی بالینی (OSCE) با تاکید بر مهارت های ارتباطی، تصمیم گیری بالینی مبتنی بر اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی و انجام مهارت های عملی تشخیصی درمانی برگزار می شود.

ماده 3: در این آزمون نمره اعلام نشده و نتایج آن به صورت رد/ قبول اعلام شده و به قبول شدگان گواهی صلاحیت بالینی اعطا خواهد شد.

ماده 4: حداقل نمره قبولی در آزمون عملی 12 از 20 خواهد بوددر سه سال اول برگزاری آزمون، حد نصاب قبولی 10 از 20 استکسب حد نصاب برای احراز گواهی صلاحیت بالینی ضروری است.

ماده 5: آزمون مهارتهای عملی بالینی به صورت همزمان و متمرکز در مراکز واجد صلاحیت در مناطق آمایشی کشور برگزار می شود. این مراکز بر اساس استانداردهای مصوب هیات بورد پزشکی عمومی و توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی اعتبار بخشی خواهد شد.

تبصره: تقویم سالیانه زمان بندی برگزاری آزمون توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی تعیین شده و به دانشگاه ها اعلام می شود.

ماده 6: کارورزان بعد از طی 6 ماه از دوره کارورزی خود می توانند در آزمون شرکت کنندلازم است اسامی کارورزان واجد شرایط و متقاضی شرکت در آزمون، از طرف معاونت آموزشی دانشگاه متبوع، به آموزش دانشگاه محل برگزاری آزمون اعلام گرددکارورزان می توانند تا 2 هفته قبل از برگزاری آزمون، انصراف خود را از شرکت در آزمون به طور کتبی به دانشگاه محل تحصیل خود اعلام کنندعدم حضور داوطلب بدون اعلام انصراف کتبی در مهلت مقرر، به منزله غیبت تلقی شده و یک بار مهلت شرکت رایگان در آزمون را از دست خواهد داد.

ماده 7: نوبت اول شرکت در آزمون مهارتهای عملی کار بالینی رایگان بوده و نوبت های بعدی با پرداخت شهریه می باشد. در نوبت اول داوطلب باید در آزمون قطب محل تحصیل خود شرکت کند.

تبصرهدر صورت غیبت داوطلب در آزمون بدون اعلام انصراف کتبی (حداقل دو هفته قبل از تاریخ آزمون) یا بدون عذر موجه (به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه محل تحصیل وی) شهریه وی مسترد نخواهد شد.

ماده 8: مبلغ شهریه آزمون ها توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع در هر سال تعیین شده و از طریق هیات امنای مرکزی به دانشگاه های مجری اعلام خواهد شد.

ماده 9: دفعات شرکت در آزمون محدودیتی ندارد.

ماده 10: آزمون در 12 تا 18 ایستگاه فعال ساختارمند عینی بالینی (آسکی) -بجز ایستگاه استراحت- طراحی و اجرا خواهد شد.

تبصره: راهنمای اجرای آزمون توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی ابلاغ می شود. در این راهنما نحوه توزیع ایستگاه های آزمون، امکان برگزاری آزمون در چند مسیر موازی، برگزاری آزمون در روزهای پیاپی، و سایر مسائل مرتبط تعیین خواهد شد.

ماده 11: ارزیابی مهارتهای بالینی در آزمون ساختارمند عینی بالینی در پنج بخش به سهم اعلام شده زیر تنظیم می شود:

ü     مصاحبه، گرفتن شرح حال

ü     مهارتهای ارتباطی، پروفشنالیزم و اخلاق حرفه ای

ü     معاینه فیزیکی

ü     مهارتهای عملی (procedural skills)

ü     تفسیر پاراکلینیک و اداره بیمار

 

بخشهای مصاحبه، گرفتن شرح حال، مهارتهای ارتباطی و معاینه فیزیکی حداقل 40 درصد و بخشهای مهارتهای عملی، تفسیر پاراکلینیک و اداره بیمار نیز حداقل 40 در صد کل آزمون را شامل می شود.

تبصره 1: مهارتهای پروسیجرال عملی مورد آزمون، توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی و از بین مهارتهای پروسیجرال مصوب برای برنامه پزشکی عمومی تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره 2: توصیه می شود درایستگاه های مربوط به مصاحبه، گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی تناسب بین سوالات بخشهای ماژور و اصلی مرحله کارورزی برقرار باشد.

ماده 12: لازم است هیئت ممتحنه آزمون صلاحیت بالینی دوره پزشکی عمومی در دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی تشکیل شود. احکام اعضای هیئت ممتحنه به پیشنهاد دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی و با امضای معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صادر خواهد شد.

تبصره: ترکیب، شرح وظایف و نحوه انتخاب اعضای هیئت ممتحنه آزمون صلاحیت بالینی متعاقبا در قالب دستورالعمل اجرایی توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی اعلام خواهد شد.

ماده 13: هزینه تکمیل مراکز مهارت های بالینی مطابق استانداردهای تعیین شده در نخستین نوبت اجرا با کمک معاونت آموزشی وزارت تامین خواهد شد. تامین هزینه لازم برای جایگزینی تجهیزات و ملزومات سرمایه ای برگزاری آزمون در هر سال بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. نحوه تامین هزینه های جاری آزمون و تعرفه مرتبط در دستورالعمل جداگانه ای توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و به دانشگاههای مجری آزمون ابلاغ خواهد شد. بدیهی است شهریه اخذ شده از کارورزانی که برای نوبت دوم و بعد از آن در آزمون شرکت می کنند، در اختیار دانشگاه برگزار کننده بوده و صرف کمک به تامین هزینه های جاری آزمون می شود.

 

مهارت های مصوب

مهارتهای مصوبی که در آزمون صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی مورد ارزیابی قرار می گیرند، عبارتتد از:

مهارت های گروه الف:

ü     کمک های اولیه شامل: احیا پایه، پانسمان وتعویض آن، برخورد با بیمار ترومائی (بستن کولار، حمل بیمار و )، باز کردن راه هوائی، برخورد با مصدومین برق گرفتگی، غرق شدگی، سوختگی و

ü     احیای قلبی ریوی پیشرفته بالغین، اطفال و نوزادان

ü     کار با دستگاه های الکتروشوک، رسیپروتور، ساکشن، پالس اکسیمتری

ü     برخورد و نحوه مراقبت از بیمار با پنوموتوراکس فشاری

ü     انجام مانور هملیخ

ü     انجام کریکوتیروئیدوتومی سوزنی

مهارت های گروه ب:

خونگیری شریانی، وریدی و خونگیری کف پای نوزاد

رگ گیری و تزریق مایعات وریدی

تزریقات وریدی، عضلانی، زیرجلدی، داخل جلدی، داخل استخوانی

تزریق انسولین

انجام واکسیناسیون

انجام کات داون وریدی

انجام ABG

مهارت های گروه ج:

گذاشتن کاتتر ادراری

گذاشتن لوله معدی (NG)

مراقبت اولیه از زخم و تخلیه آبسه های سطحی

بخیه زدن

گذاشتن آتل در شکستگی ها و انجام گچ گیری ساده

انجام تامپون قدامی بینی

بیرون آوردن جسم خارجی از بینی، گوش و چشم

شستن چشم

شستن گوش

مراقبت از کلستومی و PEG

زایمان طبیعی

زایمان با وکیوم

دوختن اپی (اپیزیاتومی)

مهارت های گروه د:

انجام پونکیسون مایع نخاع

انجام پونکیسون مایع آسیت

انجام پونکیسون مایع پلور

نمونه گیری ادرار سوپرا پوبیک

آسپیراسیون مفصل

توراکوسنتز و گذاشتن لوله صدری (Chest tube)

گذاشتن IUD

مهارت های گروه ه:

گرفتن ECG

خواندن سدیمان ادرار

انجام کشت ادرار

گرفتن و تهیه پاپ اسمیر

رنگ آمیزی گرم

نمونه گیری مدفوع جهت دیدن خون و انگل

رنگ آمیزی اسید فاست و خواندن آن

اندازه گیری هماتوکریت به روش میکرو تیوب

خواندن لام محیطی جهت مالاریا و اسپیروکت

تهیه KOH-Preparation پوست

کار با گلوکومتر

اندازه گیری فشار چشم

انجام PPD

 

 

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب