نام دوره

ورودی

برگزارکننده

زمان برگزاری

نوع برگزاری

حیطه یادگیری

تعهد و رفتار حرفه ای، اخلاق و حقوق پزشکی

استاجری و اینترنی

گروه اعتلای اخلاق پزشکی (سرکار خانم سخاوت پور)

پنجشنبه 10 الی 12

*مجازی (وبیناری)

شناختی

نگرشی

دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب