• برگزاری تم های مذکور در شرایط پاندمی کووید-19 مشخصاً بصورت مجازی، آنلاین در پلتفرم های مشخص برگزارخواهد شد و پس از عبور از پاندمی و براساس دستور مقامات مافوق و اسناد بالادستی بصورت حضوری/ کارگاهی برگزار خواهد گردید.
    • حضور کلیه  دانشجویان طبق برنامه فوق زیر نظر کارشناسان محترم آموزش و مسئولین محترم تم های طولی الزامی است.
    • ارزشیابی از دانشجویان طبق شیوه نامه اجرایی نحوه پیاده سازی برنامه جامع تم های طولی ادغام یافته در کل دوره دکترای پزشکی عمومی که به تصویب شورای آموزشی دانشگاه رسیده است انجام خواهد شد.
    • در خصوص تم های طولی "مواجهه زودرس بالینی" و "تعهد و رفتار حرفه ای، اخلاق و حقوق پزشکی" برنامه مربوطه پس از مذاکره با مسئولین هر کمیته و طی بسترسازی لازم و مطلوب و پس از تصویب جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

 

                                                                    معاونت آموزشی دانشکده پزشکی

                                                       کمیته هماهنگی تم های طولی دوره پزشکی عمومی

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب