معرفی دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی EDO

تاریخچه

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی به عنوان بخشی از مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه (EDC) از سال 1393 زیر نظر ریاست دانشکده، معاونین آموزشی و با هماهنگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول فعالیت خود را آغاز نموده است. در ابتدا اساتید بزرگوار آقای دکتر امیر احمد نجات، آقای دکتر سید احمد موسوی و خانم دکتر مریم خرمی زاده مسئولیت دفتر توسعه دانشکده را به عهده داشتند و در حال حاضر این مرکز با هدایت آقای دکتر علی اکبر عروجن استادیار گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی در حال خدمت رسانی به جامعه اساتید و دانشجویان دانشکده پزشکی می باشد.

 

رسالت

دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی شاخه ای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول بوده و به عنوان کانون اندیشیدن و تفکر و نوآوری مسئولیت ارائه ی ایده های جدید جهت ارتقای همه جانبه در زمینه‌های آموزش پزشکی را عهده دار می باشد.

 

اهداف

برنامه ریزی آموزشی از طریق ارائه مشاوره در تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی و بررسی نیاز سنجی های آموزشی

جستجو و معرفی ابزار های جدید جهت ارتقا سطح آموزش

بررسی برنامه های آموزشی در داخلی و بین المللی و استفاده آن ها جهت بهبود سطح آموزش در دانشجویان

رشد و ارتقا سطح اعضا هیات علمی در زمینه های مختلف آموزشی علوم پایه و بالینی پزشکی

طراحی روش های مختلف جهت بهبود اجرا و نظارت بر ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی

ارائه ایده های نو در زمینه تسهیل در اجرا و افزایش طرح های پژوهش در آموزش

بهره گیری از استعداد، تفکر و مهارت دانشجویان در جهت ارتقا کیفیت و توسعه آموزش

استفاده از دستاوردهای کنگره های علمی بین المللی آموزش پزشکی در افزایش کیفیت آموزش در دانشجویان پزشکی

فعالیت ها

تهیه لاگ بوک های دستیاران تخصصی، کارآموزان و کارورزان پزشکی عمومی

همکاری با کمیته ارزشیابی استاتید و کمیته ارتقا آموزش بالینی جهت استقرار نظام ارزشیابی بالینی

برنامه ریزی برگزاری کارگاه های توانمند سازی اختصاصی حوزه آموزش دانشکده پزشکی به منظور بهره برداری هیات علمی و دانشجویان

همکاری با کمیته مرکز مهارت های بالینی جهت استقرار نظام آزمون OSCE

برنامه ریزی جهت تایید اعتباربخشی رشته پزشکی عمومی

همکاری با کمیته مجازی سازی آموزش جهت برگزاری آزمون های مجازی و تولید محتوای آموزشی

دریافت اطلاعات کمی و کیفی برنامه درسی اساتید از طریق فرم های مربوطه و همکاری با کمیته برنامه ریزی دانشگاه

کمک به استقرار هرچه بیشتر دانش پژوهشی و ارائه فرآیند های پژوهش در آموزش در سطح دانشکده پزشکی

همکاری با کمیته دانشجویی EDC در اجرای برنامه محوله در سطح دانشکده پزشکی

همفکری با EDO بیمارستان های آموزشی جهت ارتقا سیستم اعتبار بخشی بیمارستانی و برنامه ریزی درسی

همکاری با کمیته آموزش پاسخگو در زمینه بازنگری کوریکولوم آموزشی رشته پزشکی

همکاری با سایر EDO دانشکده ها جهت تهیه نظامی برای ارزیابی کیفیت آزمون های دانشکده ها

 

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب