نام دوره

ورودی

برگزارکننده

زمان برگزاری

نوع برگزاری

حیطه یادگیری

مهارت­های بالینی

مرکز مهارت­های بالینی دانشکده (خانم دکتر صباغ)

شناختی

مهارتی

دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب