نام دوره

ورودی

برگزارکننده

زمان برگزاری

نوع برگزاری

حیطه یادگیری

نظام سلامت، مدیریت و نقش پزشک در آن/ پیشگیری و ارتقاء سلامت

98

گروه پزشکی اجتماعی و خانواده (دکتر موسوی، دکترمظاهری، دکترکسانی، دکتر نجیب پور، دکترسهرابی وفا)

10 جلسه

پنجشنبه 14 الی 16

*مجازی

شناختی

نگرشی

دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب