طرح درس ژنتیک پزشکی دکتر مشایخی

طرح درس زبان تخصصی پزشکی - دکتر عزیزالهی

طرح درس روماتولوژی دکتر داود آبادی

طرح درس طب اورژانس

طرح درس فیزیولوژی پزشکی - دکتر دولتشاهی

طرح درس کلیه و مایعات - دکتر عروجن

طرح درس فیزیولوژی غدد و تولید مثل -دکتر عروجن

طرح درس فیزیولوژی خون پزشکی - دکتر دولتشاهی

طرح درس فیزیک پزشکی -دکتر خرمی زاده

طرح درس اصول خدمات سلامت پزشکی - دکتر مظاهری

طرح درس اصول پایه - دکتر قربان زاده

طرح درس اصول خدمات سلامت پزشکی - دکتر سهرابی

طرح درس مقدمات علوم تشریح 99 - دکتر پورموسوی

طرح درس مقدمات بیماری های کلیه - دکتر کرمستجی

طرح درس کارورزی بهداشت و سلامت پزشکی - دکتر مظاهری

طرح درس کارآموزی بهداشت و سلامت پزشکی - دکتر مظاهری

طرح درس کارآموزی زنان و زایمان - دکتر جنتی

طرح درس غدد دکتر قربان زاده

طرح درس بیوشیمی سلولی و ملکولی - دکتر اسلامی

طرح درس داروهای ضد میکروبی ترم 7

طرح درس بیماری های کودکان-اطفال

طرح درس باکتری شناسی پزشکی - دکتر ریاحی

طرح درس باکتری شناسی عملی -دکتر دیهیم

طرح درس باکتری شناسی نظری -دکتر دیهیم

طرح درس آناتومی سیستم ادراری تناسلی -دکتر حیدری

طرح درس آناتومی غدد درون ریز دکتر صباغ

طرح درس آناتومی سر ور گردن دکتر صباغ

طرح درس آناتومی اسکلتی عضلانی - دکتر صباغ

طرح درس دستگاه ادراری- دکتر پورموسوی

طرح درس آناتومی دستگاه ادراری تناسلی - دکتر پورموسوی

طرح درس اندام تحتانی- دکتر حیدری

طرح درس عملی گروه قلب

دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب