اصول خدمات سلامت دکتر مظاهری

اصول خدمات سلامت دکتر مظاهری1

آناتومی حواس ویژه  دکتر صباغ

آناتومی دستگاه اسکلتی عضلانی تئوری و عملی دکتر صباغ

آناتومی دستگاه عملی 1 دکتر صباغ

آناتومی دستگاه عملی 2 دکتر صباغ

آناتومی دستگاه عملی4  دکتر صباغ

آناتومی دستگاه گوارش تئوری و عملی دکتر صباغ

آناتومی  عملی قلب و عروق  دکتر جعفری

آناتومی  قلب و عروق  دکتر جعفری

بیوشیمی دیسیپلین دکتر اسلامی فر

چشم پزشکی دکتر آذرکیش فروردین1400

دستگاه قلبی عروقی مباحث بافت شناسی و جنین شناسی دکتر پورموسوی و بهمنش

دستگاه گوارش مباحث بافت شناسی و جنین شناسی دکتر پورموسوی و بهمنش

دکتر قربان زاده قلب و عروق

زیست سلولی-مولکولی دکتر مریدنیا

طرح درس روزانه گروه داخلی

علوم تشریح سیستم اعصاب مباحث جنین شناسی دکتر پورموسوی و بهمنش

علوم تشریح سیستم حواس ویژه مباحث جنین شناسی دکتر پورموسوی و بهمنش

علوم تشریحی دستگاه تنفس بافت شناسی و جنین شناسی دکتر پورموسوی و بهمنش

فارما دکتر صالحی

فیزیولوژی اعصاب دکتر دولتشاهی

فیزیولوژی تنفس دکتر نظری نیا

فیزیولوژی خون دکتر نظری نیا

فیزیولوژی سلول دکتر دولتشاهی

فیزیولوژی عملی دکتر عروجن

فیزیولوژی قلب و گردش خون دکتر دولتشاهی

فیزیولوژی گوارش دکتر نظری نیا

قارچ شناسی پزشکی دکتر آزیش

گروه اطفال

مقدمات علوم تشریحی دکتر پورموسوی و بهمنش

دسترسی سریع
دسترسی سریع
خدمات الکترونیک
تنظیمات قالب