صفحه اصلی > حوزه ریاست > اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات > معرفی اداره  
عنوان
معرفی اداره

حضرت علی (ع) در عهدنامۀ مالک اشتر به او چنین مینویسد :
«
ثُم تَفقَد اعمالهُم، و ابَعثِ العُیونَ من اهلِ الصدقِ و الوفاءِ علَیهِم، فان تعَاهُدکَ فی السرِ الاموُرهم حدوهُ لهُم علَی استعمالِ الامانهِ و الرفقِ بالرعیهِ.»

پس در کارهای کارگزارانت وارسی کن، و ارباب راستی و وفا را بر آنان مراقب ساز، که بازرسی نهانی در کارشان، آنان را به امانت داری و نرمی با مردمان وادار می سازد.

مديريت بازرسی ،ارزيابی عملکرد  و پاسخگوئی به شکايات، بعنوان يكي از مديريت هاي ستادي دانشگاه و زير نظر مستقيم رئيس دانشگاه در محورهاي ارزيابي عملكرد، بازرسي از واحدهای تابعه دانشگاه و نیز پیگیری شكايات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش می کند .

اين مديريت در راستاي وظيفه نظارتي خود ، عملكرد كليه واحدهاي تابعه دانشگاه را بطور محسوس و نامحسوس مورد ارزيابي قرار داده و گزارشات خود را پس از بررسي كارشناسي و ارائه راهكارهاي مناسب جهت رفع مشكلات موجود ، بصورت مستقيم به رؤيت رياست محترم دانشگاه و یا معاونین ذیربط می رساند . تا با دريافت نظرات ارشادي ايشان تا حد امكان نسبت به رفع مشكلات اقدامات لازم صورت گيرد .

بر اساس قوانين موجود ارتباط مستقيمي با دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی داشته و حسب مورد گزارشاتي را به منظور پيگيري اصلاح­­­ قوانين يا آئين نامه هاي ناقص يا مغاير با هم براي مراجع ذیربط ارسال مي كند .

Ø    امام حسین(ع): بهترین کار آن است که به واسطه آن آبروی انسان محفوظ بماند.

Ø    مقام معظم رهبری:بازرسی مساله مهمی است، باید دائم مشغول نگرش باشید و چشم شما داخل دستگاه را ببیند .

تعریف بازرسی
فعالیت منظم و هدف دار و با برنامه به منظور مقایسه عملکرد واحدهای مورد بازرسی با قوانین و مقررات و استانداردهای تعیین شده بر اساس ماموریت قانونی وزارت مطبوع.

 

v    نظارت و بازرسی فعالیتی است که بایدها را با هستها و مطلوبها را با موجود می سنجد.

v    بازرسی عبارت است از فعالیتهای منظم وهدف دار بر اساس ماموریت قانونی واحد.

اهداف بازرسی :
هدف از کنترل و نظارت از دیدگاه امام علی ( عليه السلام) :   زدودن بدی ها و رشد دادن خوبی ها

   «به وسیله خوبی با بدی بستیزید»     ، «گنه کار را به وسیله پاداش دادن به نیکوکار تنبیه کن »

  1-حصول اطمینان از حسن اجرای ضوابط و مقررات توسط جامعه هدف.
2- فراهم نمودن زمینه جهت توسعه هرچه سریعتر و همه جانبه کشور .
(شهرستان)
3- انطباق سازی وضعیت کلی ، ساختاری و تشکیلاتی واحدها با مقررات و دستورالعمل ها.
4- ارتقاء سطح مدیریت واحدها طبق قوانین و ضوابط.
5- ارتقاء عملکرد واحدها و کارکنان منطبق با استانداردها.
6- تحقق صحیح روند رسیدگی به گزارشات و شکایات مقرون به دلیلی که دایر بر وقوع تخلفات و سوء جریانات یا نقص قوانین.
7- تحقق اجرای دستورات مقام محترم وزارت متبوع یا مدیریت محترم دفتر و یا درخواست معاونین در حیطه موضوع خاص ارجاعی.

    اهمیت بازرسی

بازرسی و نظارت در اسلام از اهمیت زیادی برخورداربوده ، در بخشی از نامه امام علی (ع) به مالک اشتر آمده است " رسیدگی به کارهایشان و فرستادن ناظر(بازرس) امین و راستگو را برایشان وامگذار، چرا که نظارت و کوشش، آنها را در آبادانی و مدارا با مردم و دوری از ستم و مراقبت از یاران افزون میکند".

نظارت و بازرسی فراهم آورنده اطلاعات مناسب، مفید و لازم برای مدیریت اثربخش و قابل اطمینان در یک واحد انسانی و متعالی است.

 بازرسی و نظارت برای مشکل آفرینی و به اصطلاح مچ گیری نیست بلکه برای مشاهده عیبها و نقصها جهت اصلاح و حل مشکلات و ارائه راه حلهای کاربردی و تصمیم سازی های مفید و مؤثر میباشد.

بازرسی به اعمال کنترل و نظارت و در واقع هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی و در نهایت اصلاح اقدامات و عملیاتی که در راه نیل به مقاصد و اهداف غایی مورد نظر است، کمک میکند.

اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان دزفول با پایبندی بر اصول زیر به امر مهم  بازرسی خواهد پرداخت  :

الف- در بازرسی اصل را بر عدم دخالت در امور شخصی و خانوادگی مقامات یا مسئولین مورد بازرسی میداند و گروه بازرسی كننده نباید به اموری که با موقعیت و کارآمدی واحد و مدیریت ارتباط ندارد، وارد شود.

ب- در بازرسی حفظ و تقویت حرمت و جایگاه مسئولان و مدیران واحد را بر خود لازم میدانیم و از هر عملی که منجر به تضعیف واحد و ایجاد جو شایعه گردد پرهیز می نمائیم. البته  از مدیران ارجمند انتظار همکاری جامع و کامل داریم .

ج- در بازرسی حتی الامکان از نیروهای کارشناس، کارآمد و سابقه دار و دارای مدرک تحصیلی مرتبط و متعهد استفاده میشود.

د- بازرسین در بازرسی از هرگونه دستور شفاهی یا کتبی به کارمند یا مدیر مجموعه مورد بازرسي منع و ضمن رعایت  امانتداری  نقاط قابل ارتقاء و یا خلاف قوانین را محرمانه و کتباً به اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات و ارزیابی عملکرد گزارش می نمایند.

    ح- بازرسین در انجام بازرسی تنها به نقایص و تخلفات مدیران و کارکنان دستگاه نپرداخته بلکه کارهای مثبت و خوب واحد را نیز به مسئولين گزارش نموده تا در مراحل بعدی مورد بهره برداری مدیران ارشد دانشگاه قرار گیرد.

* نتایج کار بازرسی کتباً گزارش میشود و به صورت مکتوب پیگیری و پاسخ مدیران در پرونده بازرسی درج خواهد شد.

انواع بازرسی:

1-     بازرسی مستمر و مدون : انجام بازرسی در قالب برنامه مدون و منظم

در  این نوع بازرسی وضعیت کلی، ساختاری و تشکیلاتی ، نحوه مدیریت ، رفتار کارکنان و عملکرد واحدها بررسی میشود و از تمامی کارشناسان اعم از (کارشناسان بهداشتی، درمانی،غذائي،داروئي، اداری، مالی ، آموزشی،دانشجوئي وفرهنگي) استفاده میشود.

2- بازرسی موردی: اجرای این نوع بازرسیها در محدوده موضوعی خاص و خارج از برنامه های زمان بندی شده صورت میگیرد و عملیات و عملکرد بخشی از سیستم مورد ارزیابی قرار میگیرد.

3- بازرسی منتج از شکایت: عبارت است از بازرسی از عملیات و عملکرد بخشی از سیستم در راستای شکایات و احقاق حق شاکی و اصلاح فرایندهای کاری.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني شهرستان دزفول از تنوع رسته های شغلی برخوردار است و برای بررسی مسائل ومشکلات و در کل ارزیابی آن نیاز به افراد متخصص در رشته های مختلف مي باشد که عبارتند از:

1.گروه کارشناسان امور بهداشتی  2. گروه کارشناسان امور درمانی  3. گروه کارشناسان امور اداری و مالی  4. گروه کارشناسان امور آموزشی و پژوهشی  5. گروه کارشناسان امور تجهیزات پزشکی  6.و...

شرح وظایف اداره بازرسی
1
- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی منتج از شكايات از واحدهای حوزه دانشگاه برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد، اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی دستگاه.
2- بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع.

3-تدوين و ارائه چك ليستهاي مورد نياز بازرسي و اصلاح مستمر آنها
4- تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه برای اطلاع وزیر و بالاترین مقام اجرایی دستگاه از عملکرد واحدهای مختلف.
5- برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظایف مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاهها و رسانه های جمعی و مطبوعات.
6- تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده.
7- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و بالاترین مقام اجرائی دستگاه.
8- آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دانشگاه

9-مطالعه و بررسي مستمر روشهاي انجام بازرسي به منظور ارائه پيشنهادات اصلاحي لازم به مديريت

10- تهيه و تنظيم گزارش بازرسيهاي انجام شده و ارائه آن به ریاست دانشگاه و معاونتهای مربوطه
11- در انجام بازرسي گروه بازرسي تنها به نقايص و تخلفات مديران و پرسنل نگاه نكرده و كارهاي مثبت و خوب انجام شده را نيز جهت اعلام به مراجع مربوطه به منظور تشويق مديران و ساير پرسنل مورد توجه قرار مي دهند.
12- اعلام موارد تخلفات اداري مشهود كاركنان و مسئولان در حين بررسي شكايات يا بازرسيهاي انجام شده به هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري ذيربط، پس از هماهنگي با بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه در امر رسيدگي به تخلفات اداري و دريافت نتيجه اقدام هيات جهت انعكاس به شاكي

پاسخگوئی به شکايات
پاسخگوئی :  عبارت است از پذيرش مسئوليت نتايج و پيامدهای حاصل از عملکرد دستگاه و ارائه پاسخ شفاف در قبال وظايف انجام شده و نشده به ذينفعان.
شکايات : درخواست احقاق حق شهروندان از نقض يا نقص قوانين و مقررات ، عدم اجرای ضوابط در دستگاه اجرائی و ميزان کميت و کيفيت ارائه خدمات در مقايسه با استانداردهای خدمات عمومی
.
استاندارد : حد مطلوب تعيين شده برای سنجش شاخصهای پاسخگوئی به شکايات
.

اهداف پاسخگوئی به شکايات

1-  ارتقاء سطح پاسخگوئی واحدهای تابعه به کارکنان و ارباب رجوع.

 2- افزايش ميزان رضايتمندی شهروندان از طريق پاسخگوئی سريع ، به موقع و جامع.

3- توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات.

4- سياست گذاری برای کاهش عوامل بروز نارضايتی از طريق مستند سازی ، طبقه بندی و اولويت بندی شکايات واصله.
5- تجزيه و تحليل و بازنگری کارآمدی قوانين و مقررات و ضوابط اجرائی مورد عمل در واحدهای تحت پوشش
.
6- آسيب شناسی سازمانی و رفع نقاط ضعف از طريق تجزيه و تحليل شکايات
.
7- کاهش ميزان شکايات
.
8- پاسخگو نمودن واحدهای تابعه دانشگاه در مقابل شکايات شهروندان و کارکنان.

وظايف پاسخگوئی به شکايات

1-     دريافت شکايات حضوری و مکتوب و تلفنی ارباب رجوع و کارکنان از واحدهای تابعه.

2-    بررسی و تحقيق پيرامون صحت و سقم موضوع شکايات ، انجام اقدامات لازم جهت استيفاي حقوق آنان و پيگيری تا اخذ نتيجه نهائی به منظور پاسخگوئی به شاکی.

3-  پاسخگوئي حضوري و تلفني به مراجعين و ارائه راهنمائي لازم و رفع مشكل آنها در موارد مربوطه و ارجاع مواردی که در حیطه وظایف اداره بازرسی نمی باشد .

4-   درخواست ارائه توضیحات ومستدلات از واحد یا فرد مورد شکایت (متشاکی)

5-   انعكاس اشكالات موجود در برخي قوانين، آئين نامه ها و بخشنامه هاي ابلاغي كه موجب شكايت و نارضايتي شهروندان شده و يا خواهد شد .

6-   پيگيری و اخذ نظريات و پيشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکايات واصله به منظور رسيدگی و اعلام پاسخ به شاکیان

7-   بررسی و پاسخگوئی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبيل نهاد رياست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور.

8-     مطالعه و بررسي مستمر روشهاي انجام پاسخگوئي به شكايات به منظور ارائه پيشنهادات اصلاحي لازم به مديريت

9-   رسيدگي به شكايات مندرج در مطبوعات كه از سوي اداره روابط عمومي و امور بين الملل ارجاع مي گردد و پيگيري تا حصول نتيجه و انعكاس پاسخ در جرايد

10-  جمع بندی شکايت در مقاطع سه ماهه و تجزيه و تحليل علل بروز شکايات و ارائه گزارش برای بالاترين مقام مسئول دستگاه به گونه ای که موجب کاهش شکايات مردمی گردد.

11- شركت در جلسات هماهنگي واحدهاي پاسخگوئي به شكايات جهت تبادل اطلاعات و انتقال تجارب

12-            مطالعه جهت استقرار سيستمهاي نوين و مكانيزه به منظور افزايش دقت، سرعت و كيفيت پاسخگويي به شكايات و ارائه پيشنهادهاي لازم به مديريت

13- تهيه نمودار و آمار شكايات دانشگاه و شبکه های تابعه

14-  پيگيری از نتايج گزارش های تهيه شده

15-    شركت در كليه جلساتي كه توسط مقام مافوق ابلاغ مي شود و دريافت اطلاعات لازم.

 

ارزیابی عملکرد
تعریف

ارزیابی : فرآيند سنجش ، ارزش گذاری و قضاوت
عملکرد : چگونگی انجام وظايف ، فعاليتها و نتايج حاصل
هدف از ارزيابی عملکرد

فرآیند سنجش ، ارزش گذاری و قضاوت در خصوص چگونگی انجام وظایف ، فعالیت ها و نتایج حاصله عملكرد واحدهاي اجرايي براساس قوانين و مقررات مربوط با رويكرد معيارهاي اثربخشي، كارآيي، اقتصادي و اخلاقي به منظور ارتقاي كيفيت خدمات دولتي

اهداف کلی ارزيابی عملکرد دانشگاه :
1-  ايجاد فضای رقابتی مثبت در جهت تعالی سازمانی
2- ايجاد فضای مناسب برای تبادل تجربيات موفق
3- بهبود کيفيت ، کارائی ، اثربخشی خدمات ارائه شده

اهداف اختصاصی ارزيابی عملکرد دانشگاه :
1 – شناسائی و تعيين ظرفيتها و تواناييهای بالقوه و بالفعل
.

2-  شناسائی و تعيين فاصله بين اهداف و واقعيتها.

3- شناسایی هدف ها ، وظایف ، برنامه ها ، نحوه هدایت افراد در سلسله مراتب سازمانی ، امکانات و هزینه ها در سازمان

4- شناسایی نقاط قوت و ضعف و مشکلات سازمان و در واقع شناسایی وضع موجود و تلاش در جهت بالفعل شدن توانایی ها و ظرفیت ها

5- آگاهی از عملکرد ، دستاوردها ، نوآوريها ، موفقيتها ، محدوديتها ، ضعفها و مشکلات.
6- آگاهی از اطلاعات و برنامه های اختصاصی که امکان دسترسی به آنها در محل ستاد مرکزی وزارت متبوع مقدور نمی باشد.

7- کنترل مداوم جریان امور در سازمان و تعيين ميزان انحراف از مسير سياستها ، طرحها و برنامه ها.

8- آگاهی از اثرات سياستهای ابلاغی ستاد مرکزی و ارزيابی نتايج حاصله در جهت تعديل برنامه ها و سياستهای آتی.

9- برقراری ارتباط مناسب و منطقی با مسئولين ، مديران و کارشناسان دانشگاهی.

10- ايجاد انگيزش در مديران و کارکنان محيطی.
11- بهبود تصمیم گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت ها ، برنامه ها و اهداف آینده
12- تخصیص منابع انسانی و امکانات در جهت اجرای برنامه های مصوب
13- بررسی نحوه هماهنگ بودن سازمان با واحدهای تابعه  
14-ارتقاء توانمندی در ارائه کمی و کیفی خدمات و رقابت پذیری در فضای سازمانی
15- تعیین وتشخیص احتیاجات آموزشی
16- تعیین و تشخیص موانع و مشکلات
17- راهنمایی و ارشاد سازمان در جهت بهبود کارآمدی و بازده کار سازمان
18- ارتقاء پاسخگویی در مورد عملکرد برنامه ها
شرح وظایف واحد ارزیابی عمکلرد
1- همکاری در تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرائی و موسسات و سازمانهای وابسته به آن
2- اجرای دستورالعمل های ارزیابی و تکمیل فرم های مربوطه و تهیه مستندات لازم
4- همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات
5- بررسی برگه های تکمیل شده و تأیید آنها بر اساس عملکرد واقعی توسط شورای تحول اداری
6- پی گیری و اجرای ارزیابی عملکرد معاونتها وادارات و واحدهای وابسته و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به ریاست دانشگاه
7- نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد در معاونتها وادارات و واحدهای و تحلیل ارزیابی های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم
8- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامهای ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دستگاه اجرائی و ارائه پیشنهادهای لازم
9- انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارجاع می گردد.
10-دریافت برگه های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دستگاه ذیربط وتلفیق آنها وارسال جهت تصویب به مراجع ذیربط

11-   ارشاد و راهنمايي واحدها در جهت بهبود مديريت

12-  نظام مند نمودن فعاليت ها و اقدامات واحدهاي اجرايي از طريق بازخوردهاي نتايج ارزياب

13- تصحيح اهداف، سياستها، وظائف و برنامه هاي معاونتهاي اجرايي و بررسي فلسفه وجودي آنها با استفاده از نتايج بدست آمده از ارزيابي عملكرد و تدوين واقع بينانه آنها

14- تشويق واحدهايي كه عملكرد برتر داشته باشند با استفاده از سازوكارهاي مختلف و مناسب

15-  تذكرات لازم به واحدها درخصوص عملكرد ضعيف و غيرقابل قبول

16-  ارتقاي مديران درچارچوب ضوابط و نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد

17-   شركت در جلسات هماهنگي واحدهاي ارزيابي عملكرد دانشگاهها جهت تبادل اطلاعات و انتقال تجارب

 

 

 

 

 

 

ساعت

صفحه اصلی|حریم خصوصی|سوالات متداول|ارتباط با ما|نقشه سایت

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول محفوظ می باشد
Copyright © 2016 dums.ac.ir... All Rights Reserved